Lycée Louis le Grand

depuis 1563

 

(en cas d'affichage défectueux, merci de rafraîchir la page)

Flash info

Dépôt des dossiers bourses logement 2019/2020 :

Fondation du lycée Louis-le-Grand

slovène

Présentation en slovaque

Lycée Louis-le-Grand

Základné informáciesundials.jpg

Zaloené v roku 1563 pátrami Spoločnosti Jeišovej (jezuitmi), ešte pod menom Collège de Clermont, Lycée Louis-le-Grand (LLG) predstavuje perlu francúzskeho školstva. Známe sú predovšetkým jeho Classes Préparatoires, ktoré vďaka svojej vysokej úrovni preili rivalitu s parískou Univerzitou. Systém Classes préparatoires zodpovedá svojím programom prvým dvom ročníkom vysokoškolského štúdia. Na konci druhého ročníka si študenti vyberajú z ponuky asi sto tzv. Grandes Écoles,  kde štúdium pokračuje priemerne ešte tri roky. Prijatie na čo najlepšej Grande École je cieľom dvojročnej prípravy vyadujúcej si maximálnu koncentráciu na hodinách a kadodennú prácu. Školský rok je rozdelený na 3 trimestre, rozvrh hodín obsahuje týdenne okolo tridsať (60 minútových) vyučovacích hodín. K nim treba pripočítať dve hodiny colles (ústnych skúšaní v skupinkách po troch, počas ktorých skúšajúci preverí poznatky z učiva predchádzajúceho týdňa a poprípade objasní niektoré problémové časti látky). Najdôleitejšími skúškami sú písomné práce trvajúce 3 a 4 hodiny, ktorých počet zo všetkých predmetov nepresahuje 10 za trimester. Na konci prvého ročníka sú iaci rozdelení podľa známok z majoritných predmetov do tried s rozdielnou úrovňou, avšak výsledky počas roka nemajú eliminačný charakter. V druhom ročníku, v prípade neúspechu na prijmacích pohovoroch, je zväčša monosť tento ročník opakovať.

Profil školy

Lycée Louis-le-Grand poskytuje vzdelanie v 8x3 triedach (8 tried, 3 ročníky) druhého cyklu (čo zodpovedá triedam strednej školy na Slovensku) a v 21 triedach Classes Préparatoires (6+9 scientifiques, 2+2 littéraires a 1+1 commerciales). U podľa počtu jednotlivých tried je zrejmé, e Lycée Louis-le-Grand kladie najväčší dôraz na triedy s vedeckým zameraním. Na najprestínejších Grandes Écoles nú študenti z LLG najväčšie úspechy. Kadoročne sú medzi novoprijatými študentmi na École Polytechnique či ENS najviac zastúpení práve študenti z LLG. Nemálo z nich spoluvytvárali dejiny Francúzska. Veď osobnosti ako Baudelaire, Molière, Hugo, Kessel, Sartre, Voltaire, Citroën, Chasles, Poincaré, či traja z piatich povojnových prezidentov Francúzska (Pompidou, Giscard d'Estaing a Chirac) študovali v LLG.

Niekoľko praktických informácií

S cieľom dosiahnuť výborné výsledky, LLG sa snaí vytvárať pre svojich študentov čo najvhodnejšie prostredie. K dispozícii ponúka tristopäťdesiat individuálnych izieb a pestrú stravu trikrát denne. Študenti si dokonca nemusia prať či upratovať izby, o všetko sa stará početný personál. Veľký počet rôznych klubových miestností má umoniť čo najpríjemnejšie vyuiť zriedkavé chvíle voľného času .

Ako sa dosta na LLG zo Slovenska? Prijímacie pohovory neexistujú; celé prijímacie konanie prebieha prostredníctvom tzv. dossier, ktoré si na Slovensku vyiadate na Francúzskom inštitúte v Bratislave, kde by mali mať k dispozícii aj ďalšie podrobnejšie informácie.
Študent zo Slovenska musí rátať z rozpočtom cca 20 000 a 25 000 FF ročne, pretoe monosť štipendia či práce popri škole takmer neexistuje.