tcheque

Présentation en tchèque

Lycée Louis-le-Grand

Základní informacesundials.jpg

Zaloené v roce 1563 pátery Společnosti Jeíšovy (jezuity), ještě pod jménem Collège de Clermont, Lycée Louis-le-Grand (LLG) představuje perlu francouzského školství. Známé jsou predevším jeho classes préparatoires, které díky své vysoké úrovni přeili rivalitu s pařískou Univerzitou. Systém classes préparatoires odpovídá svým programem prvním dvěma ročníkům vysokoškolského studia. Na konci druhého ročníku si studenti vybírají z nabídky asi sto tzv. Grandes Écoles, kde studium pokračuje ješte průměrně tři roky. Přijetí na co nejlepší Grande École je cílem dvouleté přípravy vyadující si maximální koncentraci na hodinách a kadodenní práci. Školní rok je rozdělen na 3 trimestry, rozvrh hodin obsahuje týdně kolem třiceti (60 minutových) vyučovacích hodin. K nim je třeba pričíst dvě hodiny khôlles (ústních zkoušek v skupinkách po třech, během kterých zkoušející prověří poznatky z učiva předcházejícího týdne a případně objasní některé problémové části látky). Nejdůleitějšími zkouškami jsou písemné práce v trvání 3 a 4 hodin, jejich počet ze všech předmětů nepřesahuje 10 za trimestr. Na konci prvního ročníku jsou studenti rozděleni podle známek z majoritných předmětů do tříd s rozdílnou úrovní. Výsledky během roku ovšem nemají eliminační charakter. Ve druhém ročníku, v případě neúspěchu u přijímacích pohovorů, je většinou monost tento ročník opakovat.

Profil školy

Lycée Louis-le-Grand poskytuje vzdělání v 8x3 třídách (8 tříd, 3 ročníky) druhého cyklu (ten odpovídá třídám střední školy v ČR) a v 21 třídách classes préparatoires (6+9 scientifiques, 2+2 littéraires a 1+1 commerciales). Ji podle počtu jednotlivých tříd je zřejmé, e Lycée Louis-le-Grand klade nejvyšší důraz na třídy s vědeckým zaměřením. Na nejprestinejších Grandes Écoles nou studenti z LLG největší úspěchy. Kadoročně jsou mezi nověpřijatými studenty na École Polytechnique nebo ENS nejvíce zastoupeni právě studenti z LLG. Nemálo z nich spoluvytvářelo dějiny Francie. Vdyť osobnosti jako Baudelaire, Molière, Hugo, Kessel, Sartre, Voltaire, Citroën, Chasles, Poincaré, nebo tři z pěti poválečných prezidentů Francie (Pompidou, Giscard d'Estaing a Chirac) studovali v LLG.

Několik praktických informací

S cílem dosáhnout výborných výsledků, se LLG snaí vytvářet pro své studenty co nejvhodnější prostředí. K dispozici má třistapadesát individuálních pokojů a pestrou stravu třikrát denně. Studenti si dokonce nemusí prát nebo uklízet pokoje, o vše se stará početný personál. Veliký počet různých klubových místností má umonit co nejpříjemnější vyuití zřídké chvíle volného času.

Jak se dostat na LLG z ČR ? Přijímací pohovory neexistují; celé prijímací konání probíhá prostřednictvím tzv. dossier, které si v ČR vyádáte na Francouzském institutu v Praze, kde by měli mít k dispozici také další podrobnější informace. Český student musí počítat z rozpočtem cca 20 000 a 25 000 FF ročně, protoe monost stipendia nebo práce při škole téměř neexistuje.